Łodzianin. Profesor sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, wykładowca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Ukończył dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Mieczysława Gawrońskiego oraz dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Tadeusza Błaszczyka). Wykształcenie zdobyte w Polsce uzupełnił w Hochschule für Musik FRANZ LISZT w Weimarze, studiując dyrygenturę symfoniczną w klasie prof. Nicolasa Pasquet oraz dyrygenturę operową pod kierunkiem prof. Güntera Kahlerta.

Od 2003 r. jest pracownikiem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Prowadzi zajęcia na kierunkach Dyrygentura oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. W latach 2005-2012 kierował Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Łodzi, a w latach 2012-2020 sprawował obowiązki dyrygenta-szefa Orkiestry Symfonicznej łódzkiej Akademii. W okresie 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej (obecnie Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej). Na lata 2016-2020 został wybrany Dziekanem tego Wydziału. W roku 2020 rozpoczął drugą kadencję na tym stanowisku.

W roku 2003 rozpoczął współpracę z zespołami Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. W latach 2005-2010 pełnił w tej instytucji funkcję stałego dyrygenta-asystenta. Przygotowywał koncerty dla znakomitości świata dyrygenckiego, m.in.: Jerzego Maksymiuka, Jana Krenza, Tadeusza Strugały oraz Krzysztofa Pendereckiego. Z zespołami łódzkiej Filharmonii poprowadził kilkadziesiąt koncertów z różnorodnymi programami, w których znalazły się m.in.: łódzka premiera Requiem A. Lloyd-Webbera, Stabat mater F. Poulenca, VII Koncert skrzypcowy G. Bacewicz (z Danielem Stabrawą w partii solo), Harnasie K. Szymanwskiego, Exodus W. Kilara, Te Deum i Missa In tempore belli J. Haydna i wiele innych. W latach 2014-2015 współpracował z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Od roku 2015 intensywnie współpracuje z agencjami artystycznymi Pro Musica (Wrocław) i Highlight-Concerts (Kiel).

W gronie solistów, z którymi występował znajdują się m.in.: Kevin Kenner,  Daniel Stabrawa, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Katia Buniatishvili i wielu innych.

Aktywna działalność koncertowa Marcina Wolniewskiego obejmuje występy z wieloma polskimi orkiestrami filharmonicznymi i radiowymi oraz liczne występy w kraju i za granicą z orkiestrami impresaryjnymi. Czas pracy z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Łodzi zaowocował intensyfikacją działalności koncertowej zespołu,  nie tylko w Łodzi i okolicach, ale też w wielu innych ośrodkach Polski (m.in. Kraków, Poznań, Katowice, Kielce, Częstochowa).

Jako pierwszy dyrygent w Polsce przygotował polską premierę, a następnie wielokrotnie prowadził pokazy nagrodzonego Oscarem 2007 filmu animowanego Piotruś i wilk zrealizowanego w łódzkiej wytwórni Se-ma-for, z wykonywaną na żywo przez orkiestrę muzyką S. Prokofiewa. W maju 2009 roku, jako pierwszy dyrygent na świecie, kierował plenerowym pokazem filmu 2001:Odyseja kosmiczna S. Kubrick’a, z wykonywaną na żywo przez zespoły Filharmonii Łódzkiej muzyką G. Ligetiego, R. Straussa, A. Chaczaturiana i J. Straussa.

Sprawował kierownictwo muzyczne akademickich spektakli operowych łódzkiej Akademii wystawionych m.in. na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi, w sali koncertowej Akademii, Filharmonii Świętokrzyskiej i łódzkiej ASP (Xerxes G. F. Haendla 2006 r., Wesele Figara W. A. Mozarta 2007 r., Weksel małżeński G. Rossiniego 2008 r., Aleko S. Rachmaninowa 2014 r., Abu Hassan von Webera 2016 r., Semele Haendla 2017 r. - spektakl zdobył nagrodę Łódzkie sukcesu, Flis S. Moniuszko 2019).

W ramach współpracy z impresariatami prowadził kilka serii koncertów zatytułowanych Die Grosse Verdi Gala oraz Verdi-Nacht z udziałem m.in. popularnego tenora Cristiana Lanzy (wnuka słynnego Mario). W roku 2018 objął kierownictwo muzyczne projektu The Best of Ennio Morricone Tour 2018, zakończonego olbrzymim sukcesem i powtarzanego regularnie w kolejnych latach. Występował w renomowanych europejskich salach koncertowych, wśród których warto wymienić: Berlin Philharmonie, Gewandhaus Leipzig, Tonhalle Zurich, Stadtcasino Basel, Kulturcasino Bern, Victoria Hall Geneva, Tonhalle St. Gallen, Die Glocke Bremen, Alte Oper Frankfurt am Main, Kulturpalast Dreseden, Kasino Wiesbaden, Liederhalle Stuttgart, Laeiszhalle Hamburg, Musikhet Goeteborg, Tonhalle Dusseldorf i wiele innych.

W dorobku fonograficznym posiada: CD z rejestracją oper Aleko S. Rachmaninowa (2015) i Abu Hassan C. M. von Webera (2017), CD z klasycznymi koncertami fagotowymi (2012) w wykonaniu fagocisty prof. Krzysztofa Kamińskiego i Orkiestry Kameralnej łódzkiej Akademii Muzycznej (zawierające pierwsze polskie nagranie Koncertu fagotowego J. N. Hummla), DVD z nagraniem Requiem G. Faure (2008), będące rejestracją uroczystego koncertu z okazji rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, który odbył się w łódzkiej Archikatedrze oraz zarejestrowaną w kwietniu 2006 r. w Studio im. A. Osieckiej pr. III Polskiego Radia w Warszawie koncertową płytę CD zespołu Varius Manx pt. Varius Manx symfonicznie. Wydane na płycie DVD nagranie opery Flis S. Moniuszki (2019) zostało umieszczone na platformie VOD Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie i jest tam dostępne do dziś.

Jest autorem książki pt. Specyfika procesu przygotowania dzieła muzycznego w pracy dyrygenta z orkiestrą akademicką (2011) poruszającej problematykę pracy dyrygenta z orkiestrami studenckimi.

W 2014 roku, za szczególny wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Był również kilkakrotnie honorowany nagrodami JM Rektora Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

CV (EN)

CV (PL)

Born in Łódź. Professor of art in the discipline of musical arts, lecturer at the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź.

He graduated from symphony and opera conducting at the Academy of Music. K. Lipiński in Wrocław in the class of prof. Mieczysław Gawroński and choir conducting at the Academy of Music. G. and K. Bacewicz in Łódź (diploma with honors in the class of prof. Tadeusz Błaszczyk). He completed his education in Poland at the Hochschule für Musik FRANZ LISZT in Weimar, studying symphonic conducting in the class of prof. Nicolas Pasquet and opera conducting under the direction of prof. Günter Kahlert.

Since 2003, he has been an employee of the Academy of Music Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź. He conducts classes in the fields of Conducting and Artistic Education (Choral conducting) in the field of Music Art. In 2005-2012 he headed the Chamber Orchestra of the Academy of Music in Łódź, and in 2012-2020 he was the conductor-head of the Academy's Symphony Orchestra. In the period 2012-2016, he was the Deputy Dean of the Faculty of Composition, Music Theory, Conducting, Rhythmics and Music Education (currently the Faculty of Creativity, Interpretation, Education and Music Production). For the years 2016-2020 he was elected the Dean of this Faculty. In 2020, he began his second term in this position.

In 2003, he began working with the ensembles of the Lodz Philharmonic A. Rubinstein. In the years 2005-2010 he was a permanent assistant conductor in this institution. He prepared concerts for celebrities of the conducting world, including: Jerzy Maksymiuk, Jan Krenz, Tadeusz Strugała and Krzysztof Penderecki. With the ensembles of the Łódź Philharmonic, he conducted several dozen concerts with various programs, including: the Łódź premiere of A. Lloyd-Webber's Requiem, F. Poulenc's Stabat mater, G. Bacewicz's Violin Concerto No. 7 (with Daniel Stabrawa in the solo part), Harnasie by K. Szymanwski, Exodus by W. Kilar, Te Deum and Missa In tempore belli by J. Haydn and many others. In the years 2014-2015 he cooperated with the Musical Theater in Łódź. Since 2015, he has been working intensively with the artistic agencies Pro Musica (Wrocław) and Highlight-Concerts (Kiel).

Among the soloists with whom he has performed are: Kevin Kenner, Daniel Stabrawa, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Katia Buniatishvili and many others.

Marcin Wolniewski's active concert activity includes performances with many Polish philharmonic and radio orchestras as well as numerous performances in Poland and abroad with impresario orchestras. Working with the Symphony Orchestra of the Academy of Music in Łódź has resulted in the intensification of ensamble concert activity, not only in Łódź and its vicinity, but also in many other Polish centers (including Kraków, Poznań, Katowice, Kielce, Częstochowa).

As the first conductor in Poland, he prepared the Polish premiere, and then repeatedly conducted the screenings of the 2007 Oscar-winning animated film Peter and the Wolf, produced by the Se-ma-for label in Łódź, with S. Prokofiev's music performed live by the orchestra. In May 2009, as the first conductor in the world, he directed the open-air screening of the film 2001: A Space Odyssey by S. Kubrick, with music by G. Ligeti, R. Strauss, A. Chaczaturian and J. Strauss performed by the Łódź Philharmonic ensembles.

He was the musical director of the academic opera performances of the Łódź Academy, staged, among others, by at the Grand Theater in Łódź, in the concert hall of the Academy, the Świętokrzyska Philharmonic and the Academy of Fine Arts in Łódź (Xerxes by G. F. Handel 2006, The Marriage of Figaro by W. A. ​​Mozart 2007, G. Rossini's marriage bill 2008, Aleko S. Rachmaninowa 2014, Abu Hassan von Webera 2016, Handel's Semele 2017 - the performance won the Łódź Prize of Success, Flis S. Moniuszko 2019).

As part of cooperation with impresariats, he conducted several series of concerts entitled Die Grosse Verdi Gala and Verdi-Nacht with the participation of, among others the popular tenor Cristian Lanza (grandson of the famous Mario). In 2018, he took over the musical direction of the project The Best of Ennio Morricone Tour 2018, which ended with a huge success and repeated regularly in the following years. He has performed in renowned European concert halls, including: Berlin Philharmonie, Gewandhaus Leipzig, Tonhalle Zurich, Stadtcasino Basel, Kulturcasino Bern, Victoria Hall Geneva, Tonhalle St. Gallen, Die Glocke Bremen, Alte Oper Frankfurt am Main, Kulturpalast Dreseden, Kasino Wiesbaden, Liederhalle Stuttgart, Laeiszhalle Hamburg, Musikhet Goeteborg, Tonhalle Dusseldorf and many more.

His phonographic output includes: CD with operas by Aleko S. Rachmaninow (2015) and Abu Hassan by C. M. von Weber (2017), CD with classical bassoon concertos (2012) performed by prof. Krzysztof Kamiński and the Chamber Orchestra of the Academy of Music in Łódź (containing the first Polish recording of J. N. Hummel's Bassoon Concerto), DVD with the recording of G. Faure's Requiem (2008), which is a recording of the solemn concert on the anniversary of the death of Pope John Paul II, which took place in the Archcathedral in Lodz and registered in April 2006 in the Studio im. A. Osiecka, pr. III of the Polish Radio in Warsaw, the concert CD of the band Varius Manx entitled Varius Manx symphonically. Released on DVD, the recording of S. Moniuszko's opera Flis (2019) was placed on the VOD channel of the Grand Theater-National Opera in Warsaw and is available there to this day.

He is the author of the book The specificity of the process of preparing a musical piece in the work of a conductor with an academic orchestra (2011) dealing with the problems of a conductor's work with student orchestras.

In 2014, for his special contribution to the development of Polish music culture, he was awarded the Bronze Cross of Merit by the President of the Republic of Poland. He was also honored several times with the prizes of the Rector of the Academy of Music. G. and K. Bacewicz in Łódź.

Pokonaj przeszkody, pokonaj siebie!

                                     DYRYGENT - WYKŁADOWCA AKADEMICKI

Marcin Wolniewski

Marcin Wolniewski

DYRYGENT - DIRIGENT -CONDUCTOR - CHEF D'ORCHESTRE

prof. dr hab. Marcin Wolniewski - dyrygent, wykładowca akademicki

dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM

Dyrygent symfoniczny i operowy   -   Profesor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi